vend
   
Головна сторінкаАГАТ-25КЗагальні характеристикиЗастосуванняРезультати застосуванняПублікації в прессіНІЗІНAGAT-25K [en]

Переконливий поступ Агату

Журнал Пропозиция №7/2003, с.68

Провідні аграрні країни світу вже досягли максимально можливого рівня інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на основі його хімізації і подальші зусилля в цьому напрямі все частіше заводять екологічну та економічну ситуацію у глухий кут.

В інтегрованих системах захисту рослин дедалі набирає темпів розвитку біологічний метод. В науково – технічній політиці США, Німеччини, Франції, Японії та інших розвинутих держав простежується тенденція до практичної реалізації висновків науки про потенційну можливість доведення застосування біологічних засобів захисту рослин до 35 – 40 % загального обсягу використання пестицидів (В.А.Калінчук, 1999 р).

Сьогодні логічно виникає риторичне запитання: чи варто українським сільгоспвиробни-кам повторювати чужі помилки ? Чи не краще використати у себе позитивний досвід?

У 2002 році в Україні офіційного статусу набув біопрепарат Агат-25К – біофунгіцид нового покоління з ростстимулюючими властивостями для обробки насіння та вегетуючих рослин сільськогосподарських культур.

Результати багаторічних досліджень більш як 20 – ти науково-дослідних установ Украї-ни, Росії, Білорусі і інших країн СНД та 3-5 - річна виробнича практика багатьох сільгосппід-приємств наочно довели достатньо високу біологічну та господарську ефективність біопрепа-рату Агат-25К.

Корисні ознаки, які характерні лише для біофунгіциду Агат-25К, ставлять його на один рівень з сучасними хімічними пестицидами. Агат-25К активізує ростові процеси у рослин – схо-жість насіння, розвиток кореневої системи і рослини в цілому, цвітіння і дозрівання урожаю, знижує пестицидний (токсичний) прес на рослини при застосувані з хімпестицидами без зниже-ння їх ефективності, сприяє засвоєнню азоту з повітря та важкодоступних фосфорних сполук у грунті і відтворенню природної родючості грунту. До того ж відсутня токсичність та резистент-ність, а мунитет та стійкість сільськогосподарських культур до хвороб підвищується до рівня контролю фітопатогенів сучасними хімічними пестицидами.

Агат-25К сумісний з пестицидами, має достатньо тривалий термін зберігання з великим діапазоном температур, зручну препаративну форму, малі норми витрати, і, що можливо найго-ловніше сьогодні, цей препарат абсолютно безпечний для людини, теплокровних тварин, риб, бджіл та корисної мікрофлори грунту, дозволяє ведення повноцінного сільськогосподарського виробництва у забрудненій радіонуклідами зоні.

При цьому є певні особливості застосування біопрепарату, які аж ніяк не зменшують його ефективність. Насамперед, передпосівна обробка насіння Агатом проводиться при ураженості зовнішньою інфекцією до 30 %, заспореність насіння твердою сажкою не повинна перевищувати 100 хламідо-спор на зернівку, а летючою сажкою - 0,3 %. У разі перевищення цих параметрів біопрепарат Агат-25К застосовується в суміші з половинною нормою хімічного протруйника. Багаторічний досвід Росії та виробнича перевірка Агату у 2002 році Хмельниць-кою державною сільськогосподарською дослідною станцією свідчать, що така композиція по ефективності дії проти збудників хвороб, в т.ч. сажкових, не поступається дії хімпротруйників при застосуванні їх в рекомендованих дозах. Одночасно за рахунок ростстимулюючих властиво

стей Агата урожайність зернових і бобових культур підвищується на 16 – 24 %, або на 3,8-5,8

ц/га, гречки на 35 %, або майже на 4,0 ц/га.

Для підтвердження ефективності біопрепарату Агат-25К в умовах Західного Полісся та Лісостепу України в науко-дослідному селянському (фермерському) господарстві Є. Колача Володимир-Волинського та СГТзОВ “Старк-Агро” Луцького району Волинської області виро-щується озима пшениця сорту Миронівська 65 і Миронівська 68 за традиційною для госпо-дарств технологією. Відмінність заключається лише у способах обробки насінневого матеріалу та вегетуючих рослин.

В умовах посушливої осені, морозної зими і прохолодної затяжної весни, що були харак-терними для області та зони спостережень, коренева система зернових після перезимівлі на ряді площ була недорозвинутою, а відростання вузлових коренів проходило дуже слабо. Це в бага-тьох випадках призвело до випадання озимини.

В той же час аналіз відібраних зразків (30 квітня) підтвердив суттєву різницю у розвитку кореневої системи та проходження процесу кущіння між контрольними ділянками та варіанта-ми з використанням біопрепарту Агат-25К (Рис. 1, маркери 2,3,4). Тут спостерігалась добре сформована і розвинута коренева система, активне кущіння сприяло утворенню 3-4 рівноцін-них продуктивних стебел, дослідні рослини значно випереджали контрольні у рості. При цьому значної відмінності у розвитку рослин при застосуванні вермистиму замість води з Агатом (маркер 2) не спостерігалось. На ділянці, де застосовувався Агат без хімпротруйника і вермис-тиму (маркер 4), коренева система і енергія кущіння не поступалася варіантам з використанням біопрепарату в композиціях (маркери 2,3). У варіантах застосування хімпротруйника у повній дозі з вермистимом (маркери1,5) розгалуження кореневої системи було слабким, нерівномір-ним, а енергія кущіння значно меншою.

Доцільність сумісного використання Агату та вермистиму при обробці зерна має визна-чатись фінансовими можливостями господарства, поскільки таке поєднання двух стимулюючих речовин суттєво не вплинуло на інтенсивність розвитку кореневої системи і рослин в цілому.

Що стосується застосування композицій – Агат-25К + ? рекомендованої норми хімпро-труйника, то тут слід зважливо підходити до висновків фітоекспертизи насіннєвого матеріалу.

Проте, при любій технології застосування біопрепарату Агат-25К, у кілька разів зменшу-ються затрати на обробку посівів без зниження їх репродуктивних властивостей.

Утворення потужної кореневої системи, активізація процесу кущіння позитивно вплину-ло на загальний стан озимих зернових. На протязі травня спостерігався інтенсивний ріст та розвиток озимої пшениці і в першу чергу на дослідних ділянках. Тут і надалі відбувались дина-мічні позитивні зміни у формуванні продуктивного стеблестою. Посіви відрізнялись темнозеле-ним кольором та розмірами листя, висотою стебел (Рис.2, маркери 2,3 і 4).

Аналогічна ситуація спостерігалась на посівах ярих зернових та гороху, що вирощують-ся на дослідному полі Хмельницької державної сільськогосподарської станції в цьому році. У відібраних зразках з ділянок, де застосовувався Агат-25К як у чистому вигляді так і у компози-ціях з половинною нормою хімічних протруйників, рослини ярого ячменю та ярої пшениці мали добре сформовану, більш потужну кореневу систему, відрірнялись висотою стеблестою та кількістю продуктивних стебел, утворених в процесі кущіння (Рис.3, маркери 2 і 4).

Посіви гороху на дослідних ділянках відрізнялися більш інтенсивним розвитком рослин, формуваням кореневої системи та накопиченням бульбочок на коріннях (Рис.4, маркер 2). На початковій стадії випередження росту стебел перевищило 20 %, кореневої системи – 50, а по

кількості утворених на коренях бульбочок досягло майже 80 відсотків. Більше того, на контро-льних посівах, де насіння оброблялось хімпротруйником, спостерігалось ураження рослин кореневими гнилями до 70 %. Тоді як на дослідних ділянках ураженість останніми була відсутня.

Отже, наведені вище факти є конкретним підтвердженням, що застосування біопрепара-ту Агат-25К під час підготовки насіннєвого матеріалу озимих зернових та ярих зернобобових культур незалежно від виду його використання створило хорошу передумову отримання непо-ганого урожаю в непростих кліматичних умовах цього року.

При цьому простежується послідовність реалізації позитивних влативостей біопрепа-ратом Агат-25К на практиці – підвищення енергії проростання і схожості насіння, активізація розвитку и формування кореневої системи, стимуляція процесу кущіння , що надзвичайно важливо на стартовому етапі формування урожаю сільськогосподарських культур. Особливо це стосується озимих зернових. Адже у значній мірі у якому фізіологічному стані, з яким запасом

енергії ввійдуть рослини в зиму залежить збереження ними генетичних властивостей щодо від-новлення вегетації на весні і нарощування продуктивного потенціалу до кінця вегетації.

На боці препарату також його фінансова доступність, безпечність та простота і універ-сальність у застосуванні

Безперечно, вінець сільськогосподарського року, - збирання урожаю,- ще попереду. Проте, сільгоспвиробники України, які застосували Агат-25К в цьому році, потенційні його прихильники можуть бути впевнені у завтрашньому дні.

В.В.Боярин,
завідувач біолабораторією Волинської обласної
станції захисту рослин, к. с.-г. наук
М.К.Кузьмич, В.П.Кирилюк, Г.П.Войтова,
наукові співробітники Хмельницької ДСГДС
С.В.Кичук, головний агроном управління с.г.і пр-ва
Луцької райдержадміністрації

 
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська, 118, офіс 301
тел. (0472) 63-84-06
63-67-55, 63-78-10